light blue
Pampers logo
dark blue
img people1
dark blue
light blue
yellow
img kid
dark blue
img child1
Pantene logo
light blue
light blue
yellow
light blue
children img
Aussie logo
light blue
dark blue
dark blue
dark blue
yellow
light blue
Ariel logo
Oral-B logo

צועדים קדימה לאחריות תאגידית

  • הקדמה
  • מותגים
  • לעשות את הדבר הנכון
  • מחויבות ומאמצים
  • מאמצי קיימות

אספקה של למעלה מ-16 מיליארד מים נקיים

צפו בתכניות שלנו
מתקדמים למען הטוב.

מצמצמים את טביעת הרגל הסביבתית שלנו, צעד אחר צעד

צפו במאמצים שלנו
תמונת עמוד הבית עם אנשים