ממשל תאגידי

ההנהלה, בעלי המניות והדריקטוריון עובדים יחד

ממשל תאגידי מבטא את פעילות הגומלין בין ההנהלה, בעלי המניות והדירקטוריון כדי להבטיח שכל המשקיעים, הן בעלי המניות והן המוסדות המלווים, יהיו מוגנים מפני פעילות של מנהלים לתועלתם האישית. מערך הממשל התאגידי בחברה מורכב מחוקים, כללי מדיניות ונהלים המבטיחים את ביטחון נכסי החברה. הממשל התאגידי מתנהל בצורה הטובה ביותר, כשחברי ההנהלה פועלים כאילו הם עצמם משקיעים בחברה לטווח ארוך.

כללי המדיניות, הנהלים והנהגים המפורטים בדף זה נועדו להראות כי פרוקטר אנד גמבל מתייחסת לממשל תאגידי ברצינות רבה. חברי ההנהלה שלנו פועלים כמשקיעים לטווח ארוך מפני שהם, כמו רוב עובדי פרוקטר אנד גמבל בכל הדרגים, אכן משקיעים בפועל לטווח ארוך.

העובדים הם משקיעים לטווח הארוך

בשנת 1887, שנים ארוכות לפני שפרוקטר אנד גמבל הפכה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה, הנהיג ויליאם קופר פרוקטר תכנית שיתוף רווחים לעובדים. הוא אמר "עלינו לתת לעובדים חלק ברווחי החברה. זה ייתן להם תמריץ להגדיל את הרווחים". ב-1903 הוא שינה תכנית זו כך ששיתוף הרווחים יתבצע באמצעות הענקת מניות של פרוקטר אנד גמבל לעובדים. הנימוק לכך היה, שכאשר העובדים הופכים לבעלי מניות, האינטרסים הכלכליים שלהם קרובים יותר לאלה של החברה.

תכנית זו עודנה קיימת כיום. בנוסף, כמעט כל העובדים מחזיקים מניות או זכויות במניות של פרוקטר אנד גמבל באמצעות תכניות השקעה שונות. בשל עובדה זו, האינטרסים הכלכליים של העובדים מתואמים עם אלה של החברה.

תשתית של יושרה, בקרה ואחריות

לפרוקטר אנד גמבל היסטוריה ארוכה של יושר מקצועי ואישי בכל חלקי החברה - בכל הדרגים, בכל המדינות, בתוך החברה ובפעילותנו עם גורמים חיצוניים. הייעוד, הערכים והעקרונות שלנו, הם שמנחים את דרכי הפעולה של החברה ושל כל העובדים שלנו. הבסיס לכל החלטה שאנו עושים בפרוקטר אנד גמבל מצוי בייעוד, בערכים ובעקרונות שלנו. הבהירות והעקביות של הייעוד, הערכים והעקרונות של החברה, הם הגורמים המרכזיים להנעת צמיחתה של החברה לאורך הדורות. המחויבות שלנו לפעול באחריות, מתבטאת בצעדים שנקטנו כדי להבטיח משמעת פיננסית מחמירה וממשל תאגידי נאות.

  • יש לנו דירקטוריון פעיל, מוכשר וחרוץ העומד באמות מידה של עצמאות כנדרש, וחבריו מבינים את תפקידם ביישום ממשל תאגידי ראוי. ועדת הביקורת שלנו מורכבת מדירקטורים בלתי תלויים בלבד, בעלי ידע ומומחיות פיננסית ברמה גבוהה. ועדת הביקורת נפגשת בקביעות, בישיבות פרטיות, גם עם המבקרים העצמאיים של החברה, Deloitte & Touche LLP.

  • אנו מקפידים על סביבת בקרה חזקה. הבקרות המחמירות שלנו על התהליכים העסקיים כוללות מדיניות ונהלים כתובים, הפרדת תפקידים, בחירה מוקפדת של עובדים חדשים ופיתוח עובדים. מבנה המערכת שלנו מקנה לנו ביטחון סביר, בכך שכל עסקה מתבצעת בהתאם לסמכויות הולמות ונרשמת כדין, שנכסי החברה מוגנים, ושהרישום החשבונאי אמין דיו כדי לאפשר עריכת דוחות כספיים העומדים בעקרונות החשבונאיים המקובלים בארה"ב בכל המובנים המהותיים. אנו עוקבים אחר הבקרות הפנימיות הללו באמצעות תכנית ביקורת שוטפת בשיטת ההערכה העצמית, ובאמצעות ביקורות פנימיות וחיצוניות.

  • אנו מפעילים בקרות ומיישמים נוהלי גילוי נאות המיועדים להבטיח שהמידע שאנו חייבים לדווח עליו לציבור יירשם, יעובד, יסוכם וידווח באופן מדויק ובזמן. ועדת הגילוי שלנו מורכבת ממנהלים בכירים האחראים להעריך את השלכותיהם של אירועים עסקיים ופעילויות על המידע המדווח לציבור.

  • אנו מיישמים אחריות פיננסית באמצעות תכניות ופעילויות ספציפיות שמטרתן לוודא כי העובדים מבינים את חובת הנאמנות שלהם לבעלי המניות. מאמצים שוטפים אלה כוללים משמעת פיננסית בהחלטות עסקיות אסטרטגיות ויומיומיות, וגורמים לנו להתמקד ספציפית בדיווח כספי מדויק ובקרות אפקטיביות. בנוסף, מועצת ההנהגה הגלובלית (Global Leadership Council) של החברה, מעורבת באופן פעיל בפיקוח מחמיר על פעילותנו העסקית.

  • אנו שמים דגש על אחריות העובדים בעזרת קוד ההתנהלות העסקית הכלל-עולמי של החברה, המפרט את מחויבות ההנהלה והדירקטוריון לניהול ענייניה העסקיים של החברה לפי תקני האתיקה הגבוהים ביותר. כל עובד נדרש לקבל הדרכה לגבי המדריך הכלל-עולמי להתנהלות עסקית של החברה, וכל עובד נושא באחריות אישית לציית לכללי המדריך. המדריך הכלל-עולמי להתנהלות עסקית של החברה כולל את קוד האתיקה של פרוקטר אנד גמבל לעמידה בכללי הרשות האמריקאית לניירות ערך (SEC) ובכללי הפיקוח של בורסת ניו יורק, כפי שמתואר בנוסף במדריך.

עושים את הדבר הנכון

פרוקטר אנד גמבל רכשה לעצמה מוניטין בזכות התנהגותה: מה שאנו אומרים, מה שאנו עושים, המוצרים שאנו מייצרים, השירותים שאנו מספקים, והדרך בה אנו נוהגים באחרים. כאזרחים ועובדים בעלי מצפון, אנו רוצים לעשות את הדבר הנכון. עבור פרוקטר אנד גמבל, ופעילות הגלובליות שלנו, זו הדרך היחידה לעשות עסקים.

הרכב הדריקטוריון

הדירקטוריון של פרוקטר אנד גמבל מורכב מגברים ונשים המהווים מנהיגים בתחומים של ניהול עסקים, ממשל, משפט, רפואה וחינוך. כדי לדעת עוד על חברי הדירקטוריון שלנו, עיינו בביוגרפיות שלהם.

ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן

כדי לסייע לדירקטוריון למלא את תפקידיו באפקטיביות וביעילות, קיימות ארבע ועדות המטפלות בנושאים ספציפיים שבהם עוסקת החברה. לכל אחת מוועדות אלה יש כתב סמכויות משלה המפרט את ייעודה, תפקידיה והתחומים שבאחריותה.

מדיניות ממשל תאגידי

מערך הממשל התאגידי בחברה מורכב מחוקים, כללי מדיניות, נהלים, והחשוב ביותר, נהגים אשר מבטיחים את ביטחונם של נכסי החברה. החברה הטוותה מדיניות מפורטת לממשל תאגידי על מנת להבטיח רמת יושרה גבוהה ביותר בניהול כל ענייני הדירקטוריון והחברה.

תקנון התאגדות

תקנון ההתאגדות שלנו מכיל את הכללים העיקריים החלים על ניהול פרוקטר אנד גמבל והוא הוגש לרשויות במדינת אוהיו, ארה"ב.

תקנון החברה

תקנון החברה אומץ על ידי בעלי המניות של פרוקטר אנד גמבל ומכיל הגדרות נוספות לגבי הניהול הפנימי של החברה, כיצד ינוהלו ענייניה, ההרכב וההתנהלות של הדירקטוריון, והחובות של נושאי משרה מסוימים בחברה.

המעורבות הפוליטית שלנו

פרוקטר אנד גמבל משתתפת בתהליך הפוליטי כדי להבטיח שהאינטרסים של עובדינו, צרכנינו, ובעלי המניות שלנו יזכו לייצוג הוגן בכל דרגי הממשל ברחבי העולם.